Koncepcia virtuálneho inkubátora


VIRTUÁLNY INKUBÁTOR ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Na čo sa zameriava inkubátor?
Na ľudí a na ich terajšiu a budúcu hodnotu.

Čo inkubátor robí?
Znižuje bariéry pri online learning&developmente osôb, s ktorými má zamestnávateľ plány.

schéma viin

Bariéry, ktoré inkubátor redukuje

Virtuálny inkubátor je už z podstaty svojej koncepcie nízkonákladové a nízkoprahové riešenie. Od prvopočiatkov tejto koncepcie posudzujeme šedú zónu, ktorá leží za hranicou efektivity klasických postupov ale ešte pred hranicou no-go zóny v cieľových skupinách. Rozšírením tohto záberu prinášame konkurenčnú výhodu pri získavaní zamestnancov, následníkov alebo pri rozširovaní kompetencií organizácií.

Postupy a nástroje vo virtuálnom inkubátore

Základným prvkom inkubátora je projekt. Definuje ciele a základné kontúry služby. V rámci projektu môžu byť aplikované kampane. Tieto dávajú projektom dynamiku a možnosť prispôsobovať sa aktuálnej situácii.

Celým projektom sprevádza účastníkov podpora na úrovniach komunitného manažmentu, sociálneho manažmentu, technickej podpory ale aj podpory didaktickej a metodickej. Ich nástrojmi sú aktivity. Didaktické pri expozícii vedomosťami, ktoré sú pre výsledného kandidáta nevyhnutné, validačné aktivity, ktoré overujú nadobudnuté spôsobilosti a v neposlednom rade aktivity hodnotiace, potrebné pre určenie hodnoty účastníka projektu.

Vstupom zadávateľa projektu sú odborné obsahy, ktoré požaduje distribuovať účastníkom projektu. Spracúvame ich pomocou našej pôvodnej metodiky na efektívnu tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov v taxonomickej matici.

Podpora aktivity účastníkov prebieha mixom komunikačných metód a gamifikačných prvkov, ktoré sú podporené vyhodnocovaním prvkami strojového učenia. Zvolené intervenčné aktivity nám umožňujú udržať vysokú mieru angažovanosti a relatívne nízke straty osôb, ktoré program vzdajú.

Dynamika skupiny a individualít pod kontrolou

Veľkú pozornosť venujeme podpore dynamiky skupiny. Komunikačné plány a intervenčné mechanizmy ladíme podľa správania skupiny. Prvkami hier motivujeme účastníkov k aktivite a zapojeniu sa do života skupiny.